5 Whys Analysis

5 Whys Analysis

3.5
รายวิชา การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการ,
 • วิทยากร/ผู้สอน

  คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์
 • หมวดหมู่

  การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
Course Description

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจการใช้ 5 Whys Analysis ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการใช้ 5 Why Analysis
3. รู้และเข้าใจวิธีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมทำมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
4. นำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาหน้างานจริงได้

เนื้อหา
1. EP. 1 – การใช้หลัก 3G เพื่อวิเคราะห์หา Root Cause
 • Lecture 1 : EP. 1 – การใช้หลัก 3G เพื่อวิเคราะห์หา Root Cause
  00:07:15
2. EP. 2 – หลักการของ Deming
 • Lecture 1 : EP. 2 – หลักการของ Deming
  00:14:01
3. EP. 3 – Why Why Analysis
 • Lecture 1 : EP. 3 – Why Why Analysis
  00:34:12
4. EP. 4 – วิธีการนำเสนอการปรับปรุงแก้ไข (Kaizen) หลังจากทำ Why Why Analysis
 • Lecture 1 : EP. 4 – วิธีการนำเสนอการปรับปรุงแก้ไข (Kaizen) หลังจากทำ Why Why Analysis
  00:24:33
5. EP.5 – การสร้างมาตรฐานและทำ OJT
 • Lecture 1 : EP.5 – การสร้างมาตรฐานและทำ OJT
  00:17:30
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
40 ความเห็น
3.5
5 Stars
14
4 Stars
12
3 Stars
3
2 Stars
4
1 Stars
7
ราคาหลักสูตร
ทดลองเรียนฟรี
ลงทะเบียนเรียน
วิทยากรผู้สอน
คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์

กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลหลักสูตร
 • Course Date : 17 Feb 2020 - 20 May 2020
 • วันที่เรียนได้ : 365 วัน
 • เรียนได้ : 20 ชั่วโมง
 • ระดับของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
 • ความยาวเนื้อหา : 20 ชั่วโมง